เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องโรงเรียนจินดาศึกษา
     
เส้นทางสู่ความสำเร็จ    
     
โรงเรียนจินดาศึกษามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นคนที่ “เก่ง ดี และมีสุข”    
     
เก่ง…
นักเรียนที่จบไปจากโรงเรียนของเราสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ
แก่นักเรียน ในการเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เรามีระบบประเมินผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนานักเรียนให้เรียน
เก่งยิ่งขึ้น และร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
     
  ดี…
ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าคนที่เก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี
โดยเรามีกิจกรรม ต่างๆมากมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี
มีมารยาทที่งดงามสมเป็นเด็กไทย
     
มีสุข…
โรงเรียนของเราตระหนักดีว่านักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม มีห้องประกอบเสริมการรู้เพื่อให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการจัดการเรียนการสอนที่สนุกกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่งทำให้นักเรียนของเรามาเรียนด้วยความสุข มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก
กล้าคิดกล้าพูด มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและร่วมกิจกรรม
 
 
     
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นเลิศ    
     
  ความปลอดภัย…
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุด
โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด
โดยมีสถานีตำรวจนครบาลบางมดตั้งอยู่ข้างโรงเรียน ซึ่งให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเรา ในส่วนของโรงเรียนเอง เรามีการมอบหมาย
คุณครูทำหน้าที่ยืนเวรประจำจุดคอยดูแลการเล่นของนักเรียน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยตรวจสอบบุคคลที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน มีการเซ็นชื่อรับกลับบ้านเพื่อยืนยัน
การรับนักเรียนกลับบ้าน และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียนโดยรอบ

การดูแลสุขภาพ…
ทางโรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพของนักเรียน
มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพและร่างกายของตนเอง
มีการฝึกซ้อมอัคคีภัย และมีระบบประกันอุบัติเหตุ โดยในกรณีที่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
ทางโรงเรียนมีการทำสัญญากับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่ลแนล
ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับทางโรงเรียน ในการส่งต่อนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
     
 
     
ทีมผู้บริหารและครูชั้นยอด… เบื้องหลังความสำเร็จ    
     
ผู้บริหารของโรงเรียนผ่านการบริหารงานโรงเรียนมาอย่างยาวนาน มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้
ทางโรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คอยให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เต็มศักยภาพ
     
คุณครูของเราได้รับการยอมรับในวงการศึกษาว่ามีคุณภาพ มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเมตตาต่อนักเรียน มีความทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลนักเรียน
เสมือนเป็นบุตรหลานของตนเอง ครูของเราได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าร่วมงานสัมมนา นิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับทั้งคุณครูและทีมผู้บริหารได้ตลอดเวลา