การรับสมัคร
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
 
1. รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 
2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 
2.1 สำเนาสูติบัตร
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
2.4 รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2.5 ใบรับรองผลการเรียนเดิม
2.6 หลักฐานการเรียนปพ.1, ปพ.6. ปพ.8 และปพ.9
 
3. เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยติดต่อนัดหมายวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่เบอร์ 02-415-3040 และ 02-415-0558