เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหารโรงเรียนจินดาศึกษา
     
ทีมผู้บริหารของโรงเรียนจินดาศึกษามีประสบการณ์ และความชำนาญในการบริหารงานการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา พร้อมทั้งมีที่ที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
     
  ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ : ผู้รับใบอนุญาต

• ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนกว่า 50 ปี
• เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือจินดา ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลจินดาพร โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์
     
  ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ : ผู้อำนวยการ

• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• PhD in Education University of Adamson (Philippines)
• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนกว่า 30 ปี
• เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนถึง 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลจินดาพร โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์
     
  นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ : รองผู้อำนวยการ

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MEd University of Victoria (Canada)
• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนเอกชนกว่า 10 ปี
     
  อาจารย์มนัส อารีพงษ์

• ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
• อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญการวางแผนงานวิชาการและบริหารงานสถาบันการศึกษา
     
  อาจารย์เหมวรรณ แตงอ่อน

• ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บริหารการศึกษา) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (การศึกษาปฐมวัย)
• เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย