หลักสูตร
หลักสูตรอนุบาล
     
หลักสูตรอนุบาล
     
  โรงเรียนจินดาศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้กับนักเรียนของเรา
และมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้งสี่ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสมดุล มีการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและเกิดความสนุก มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
สิ่งต่างๆรอบตัว
     
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มีการบูรณาการวิชาการทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้
และเรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างสมวัย และมีความรู้เชิงวิชาการเพียงพอที่จะเรียนต่อระดับประถมศึกษาได้อย่างราบรื่น
 
 
     
หลักสูตร Mini English Program (MEP)
     
  นอกจากหลักสูตรปรกติ ทางโรงเรียนจินดาศึกษาเปิดสอนหลักสูตร MEP เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ปกครอง ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเพิ่มขึ้น
โดยเด็กในหลักสูตร MEP จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เป็น native speakers
(อเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือ แอฟริกาใต้) ทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง
ในขณะที่หลักสูตรปรกติ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง