หลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอนุบาล
     
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอนุบาล
     
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆที่นักเรียนสนใจ โรงเรียนจินดาศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลากหลาย ดังนี้
     
  ดนตรีสากล

โรงเรียนจินดาศึกษาบรรจุกิจกรรมดนตรีสากลไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน และดนตรียังช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการ
     
  ว่ายน้ำ

กิจกรรมว่ายน้ำช่วยพัฒนานักเรียนให้มีร่างกายที่แข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ทางโรงเรียนจัดสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
มีการแบ่งโซนสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล และมีคุณครูผู้ฝึกสอนคอยดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
     
  คอมพิวเตอร์

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญมาก โรงเรียนจินดาศึกษา
ได้จัดห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยมีการเซ็นต์สัญญา
กับบริษัทจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน มีการส่งครู
ที่มีจิตวิทยาในการดูแลนักเรียนอนุบาลมาช่วยสอน ทั้งนี้ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ในระดับอนุบาล
จะเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ และนิ้วโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลากหลาย
ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นเอง โดยโปรแกรมทั้งหลายดังกล่าวยังช่วยฝึกทักษะเชาวน์ปัญญา
เสริมสร้างพัฒนาการ ด้านสติปัญญาให้กับนักเรียนอีกด้วย