หลักสูตร
หลักสูตรประถมศึกษา
     
หลักสูตรประถมศึกษา
     
  โรงเรียนจินดาศึกษาได้จัดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551โดยนำมาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พร้อมทั้งนำ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
และบริบทของโรงเรียนมาบูรณาการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมายของหลักสูตรของโรงเรียนคือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การส่งต่อนักเรียนสู่ระดับมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรของโรงเรียนจินดาศึกษาจะไม่เน้นแต่ให้นักเรียนท่องจำ แต่จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจลึกซึ้งกับความรู้ต่างๆ
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
ตั้งคำถาม และหาวิธีการที่จะหาคำตอบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
หรือมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ที่นักเรียนสนใจ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเกิดความสนุกและความกระตือรือร้นที่จะเรียน
 
 
     
หลักสูตร Mini English Program (MEP)
     
  นอกจากหลักสูตรปรกติ ทางโรงเรียนจินดาศึกษาเปิดสอนหลักสูตร MEP เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ เพิ่มขึ้น
โดยเด็กในหลักสูตร MEP จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เป็น native speakers
(อเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือ แอฟริกาใต้) ทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง
ในขณะที่หลักสูตรปรกติ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติสัปดาห์ละสองชั่วโมง

โรงเรียนจินดาศึกษา ได้เซ็นต์สัญญากับบริษัทสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์
ในการ จัดหลักสูตร MEP มาอย่างยาวนาน โดยร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนเกิดความสนุก
และมีความ กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หลักสูตร MEP ระดับประถมจะเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันมากขึ้นจากระดับอนุบาล ครูชาวต่างชาติจะกำหนดหัวข้อบทสนทนา
ในสถานการณ์ ต่างๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ครูต่างชาติ
จะเน้นให้นักเรียน สามารถนำเสนอเรื่องราวที่นักเรียนสนใจโดยผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(presentation) เพื่อให้ นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ มากขึ้น และมีการสอดแทรกกิจกรรมเกมสนุกๆหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาต่างชาติ เกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ