เกี่ยวกับเรา
สารจากผู้อำนวยการ
     
  ลูก คือแก้วตาดวงใจที่เรารัก และห่วงใยอย่างสุดซึ้ง ลูกเป็นความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวง
ของพ่อแม่ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต การมีลูกนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัว
ที่สมบูรณ์ เพราะลูกจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในครอบครัว

ครั้นเติบใหญ่พอจะเข้าโรงเรียนได้ พ่อแม่ก็จะเสาะแสวงหาโรงเรียนที่ดีให้แก่ลูก เพราะรากฐาน
ที่สำคัญแห่งชีวิตของลูกเริ่มต้นมาจากการวางรากฐานการศึกษาที่ดี เปรียบเสมือนการก่ออิฐ
ชีวิตอันแข็งแกร่งสำหรับอนาคตของลูก เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกเพื่อก้าวสู่การศึกษา
ที่สูงขึ้น ในอนาคต เพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าตลอดไป

การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้ลูกจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เป้าหมายแห่งความสำเร็จสูงสุด
ที่พ่อแม่หวังไว้ คือ การเลือกสถานศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่ลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดี มีการศึกษาสูง
และประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย

โรงเรียนจินดาศึกษาเป็นสถานศึกษาให้ท่านเลือกอีกโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งมีปณิธานสำคัญ
ในการจัดการศึกษา 2 เรื่อง คือ “พัฒนาคุณธรรม และพัฒนาสติปัญญา” โรงเรียนของเรา
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนทุกคนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ
ในอนาคตโรงเรียนได้จัด สิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อม ตั้งแต่อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน ที่มีคุณภาพทุกคนไว้ดูแลเด็กของท่านให้เป็นคนดี
มีความรู้ตามศักยภาพ เชิญศึกษารายละเอียดต่างๆ และเยี่ยมชมโรงเรียนได้ตลอดเวลา


ด้วยความปรารถนาดี

ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)