หลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรประถมศึกษา
     
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลักสูตรประถมศึกษา
     
โรงเรียนจินดาศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
     
  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนจินดาศึกษาร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อสืบค้นข้อมูล และใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์ ตลอดจนสามารถนำเสนอ
ข้อมูลอย่างเหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Ms Word, Excel หรือ
PowerPoint
     
  ดนตรีสากล

โรงเรียนจินดาศึกษามุ่งหวังให้นักเรียนมีความสุขและเห็นคุณค่าของการฟัง
และเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ จึงได้บรรจุการเรียนคีบอร์ดไว้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเข้าร่วมวงโยธวาทิต
ของโรงเรียน เพื่อพ้ฒนาความสามารถทางด้านดนตรีให้เต็มศักยภาพ
     
  ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

โรงเรียนจินดาศึกษามุ่งหวังให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและร่วมกันสืบทอด
ให้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยคงอยู่ต่อไปนานเท่านาน จึงได้จัดให้ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย
บรรจุอยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยทางโรงเรียนได้จัดหาครูที่มีความสามารถ
มาฝึกสอนนักเรียนจนทำให้วงดนตรีไทยและสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของ ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก
     
  ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำช่วยให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงสมวัย และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน
โรงเรียนจินดาศึกษาจึงได้จัดให้มีสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และมีครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์สอนว่ายน้ำมาอย่างยาวนานคอยให้คำแนะนำและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด